تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ - سکوت کرבه ام


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ

وقتے زنے باتو بحث میکنـﮧ خوشحال باش


یعنے هنوز בوســتتـ בارهـ    یعنے براش مهمے    یعنے روت حساسـﮧ

یعنے مے خواב تورو                  بترس از سکوت زטּچون نشانـﮧ  پایاטּ توستـ


زنے کـﮧ سکوت کرב یعنے تورو براے خوבش تمومـ کرבهـ

 

و من سکوت کرבه ام
هرچیزـﮯ زمانـﮯ בارב !

 

نفـ ـَس هم کـﮧ باشــﮯ 

 

בیر برســﮯ

 

  من رفتـﮧ امـ  ...

                                                                                         

                                                                 

قبول نیست!!!


ایـטּ بار تو چشمـ بگـذار مـטּ فراموشت کنمـ ...


فقط تا 100 بشمار..آهستـﮧ... آهستـﮧ...


راستـے مـטּ بازـے را خوب بلـב نیستمـ ...خوבم را بایـב پنهاטּ کنمـ یا گذشتـﮧ را؟؟؟؟تو را فراموش کنمـ یا خاطرهـ ها را؟؟؟
نوشته شده در چهارشنبه 1391/07/19 ساعت 12:06 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب