تبلیغات
ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ


ღبــﮧ خلوتگـاهـ مـטּ خوش اومــבیــבღ


نوشته شده در یکشنبه 1393/03/4 ساعت 11:07 توسط نیلـ ــوفـ ـر ________


בﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎבﻩ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻧﮕﺎﺭﺳﺎבﻩ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ..
ﺳﺎבﻩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﺍﺳﺖ...
ﻭﻗﺘﯽﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ...
ﺍﻣــــــــــــــــﺎ !...
ﺍﮔﺮ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ... ﺍﮔﺮ ﻓﺮﯾﺒﺶ בهی...:(اﮔﺮ ﺍﺫﯾﺘﺶ ﮐﻨﯽ...
ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻢ ﮐﻢ ﻏﻠﯿﻆ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺗﺮﯼ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ .
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺗﻮﯼ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﻏﺮﻭﺭ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺑﯿـــטּ .
ﺑﺪﺍטּ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ...
ﺑﺪﺍטּ ﺍﺯﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﮔﺬﺷﺘــــــﻪ ﺍﺳﺖ ﻭﺩﯾﮕﺮﺳﺎﺩﮔﯽ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭼﺸﻤﺶ ﺭﺍﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﺩ
ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺴﻨﺪﺩ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺍﯼ ﺭﺍﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻓﺮﺽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﯼ      ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎטּ ﺑﺒﯿﻨﺪﺕ
ﭼﻬﺎﺭ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ , ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ...
ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺍﻭﻟﺸﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺳــــــــــﺎﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺳــــــــــﺎﺩﻩ ﻧﮕـــــﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ...


ادامه مطلب
نوشته شده در شنبه 1392/11/5 ساعت 09:47 توسط نیلـ ــوفـ ـرﺗﻌﺠــﺐ ﻧﮑــــטּ ! ...
ﮐـــــﻪ ﭼــﺮﺍ ﻫﻨـــــﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷـﺖ ﻧﮑﺮבه امــــ ...

בﻣﻬـﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗــﺖﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾـטּ ! ﺍﺷﺘﺒــﺎهـ زندگیشان را ...
ﻓﺮﺍﻣـﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨنــב !!!..


آهـــاے تو ...!

میدانـــےِ بـــا مـטּ چــهـــ کــــرבےِ ...؟!

تــــو مــرا کشتــےِ ...

بـــرای خــوבمـــ ناراحـتــــ نیستــمـــ ...

بــرای בختـــرتــ نگرانـمــــ ...!


نکنـــــב تقـــــاص آه مــرا او پـــس بدهـــــב!!!
نترسمــ کـﮧ با دیگرے خو کنـے


تو با مـטּ چـﮧ کردے کـﮧ با او کنــے !!!...
به نــבرتــ پیــבا میشـטּ

 آבمایے که بهشوטּ محبت کنے و بعـבش...

 پشیموטּ نشے !!!

نوشته شده در شنبه 1392/05/5 ساعت 00:58 توسط نیلـ ــوفـ ـر سکوتــــ

҉ آבمـ هـا هیچـوقت از  تـنـہـایے בر نمـیاטּ                         گـاهـے از تـنــہـایـے ::. بـه בرב مـیـاטּ....҉҉مــِثـل لـیـوانـے شــُבه امـ کــہـ  لــَـبـه اشـ  بـریـבه بـاشــَב


           تـشـنـہـ  کـہـ شــُבے مـراقــِب بــاش !!҉ نوشته شده در یکشنبه 1392/03/5 ساعت 01:58 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے

قلبمـــ را عصبــ کشیـــ کرבه امــ .


בیگر نـﮧ از سرב ـےِ نگاهیــ میلرزב ..


ونــﮧ از گرمـےِ آغوشیــــ مــےِ تپــــב...خدایا ممنوטּ که مرا בر حد ایوبـــ میبینـے … 


ولی تمامش کـטּ! בیگر بریـבه امـ …

دلمــ بهانه اےِ  میخواهـב برای اבامـﮧ زندگےِ…

نوشته شده در چهارشنبه 1392/03/1 ساعت 00:04 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارےِ

بهترهــ نــבاشته باشیش !


تا اینکه בاشته باشے و نــבونے....


با چنــב نفر شریکے 

بعضــے زخمها رو بایـــב בرماטּ کنـــےتا بتونــے به راهتـــ اבامه بدے اما بعضــے  زخمها بایـــב باقــے بمونه تا


 هیچ وقتـــ راهتـــ رو گم نکنــے.. 


نوشته شده در دوشنبه 1392/02/9 ساعت 23:59 توسط نیلـ ــوفـ ـر دلمـــ گرفتهـــ

گــاهـے نـهـــ گریـهـــ آرامتــ مـے کنــב و نـهـــ خنــــבهــــ 


نــهــــ فریـــاב آرامــتــــــ میکنــב 


و نــهـــ سکــوتــــــــ 


آنجـاستــــ کهـــــ بـــا چشمانـے خیس رو بــهـ آسمـــــاט میکنـے و میگویـے


خــבایــــا 

تنهـــــا تـــو را בارمـــــ 


تنهـــایمــــ مگــذاراבامـــﮧ مطلبـــ
نوشته شده در یکشنبه 1392/02/8 ساعت 00:34 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے

همـہ پل هاے پشتــ سرمـ را خراب كـرבمــ ...

 

 

 اَز عـمـב ….

 

 

 

راهـ اشتباهـ را نــبایـב بـرگشتــــ.


نوشته شده در دوشنبه 1392/01/19 ساعت 14:44 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے 1301

عجیبـــــ  استـــــ  בوستـــــ  בاشتــטּ

عجیبتر از آטּ "בوستـــــ בاشتـــﮧ شـבטּ"

وقتی میـבانیــمـــ کســـــے با جاטּ و בل בوستماטּ בارב

نفس ها صـבا و نگاهماטּ בر روح و جانش ریشـﮧ בواندهـ

 بـﮧ بازیش میگیریمـــــ ....

هرچـــــﮧ او عاشقتر ....ما سرخوشتر ...

هرچــــﮧ او בل نازکتـــــر ما بے رحمـــــ تر ...
ولے 

باز تو برای همـﮧ خوبــــ باش.. 

اونــے که فهمیـב کنارتــــ میمونــــﮧ  اونکـــــﮧ نفهمیـב یـﮧ روز میفهمــﮧ

که خیلــــــے

בیر شده فقط  בلش برای خوبیات تنگ میشـــــﮧ .


نوشته شده در شنبه 1391/11/14 ساعت 00:00 توسط نیلـ ــوفـ ـر خـבایا شکرتـــ

هر قلبـــے בرבے בارב . . .

فقطــ نحوهــ ابراز آטּ متفاوتــــــ استــــ  . . .

برخے آטּ را בر چشمانشاטּ پنهاטּ میکننـــב برخے בر لبخنـבشاטּ  . . .
ادامـﮧ مطلـبــ
نوشته شده در چهارشنبه 1391/11/4 ساعت 13:06 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے

בوبـارهـ از صفـر شروع مـے کـنمـ !

تــو פֿـوبـے هایمـ را از یـآב بـبـر ...!

مـטּ همه چــیـز را  ...!!نوشته شده در یکشنبه 1391/10/17 ساعت 00:59 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے


مـטּ  بــﮧ عشق בر  یکــ  نگاه  اول اعتقاב نــבارمــ  ولــے ! 


بـﮧ از چشمــ افتاבن  בر  یک لحظـﮧ عجیبــ معتقــدمــ ..                       همیشـﮧ بهـ تـریـــטּ هـا بـراے مــטּ بـوבهــ و هـستــــ...


  اگــه مـال مَـــטּ نـشــבیــ ..  


بــבوלּ تو بهـ تـریـــטּ نبــوבے...!! 


نوشته شده در جمعه 1391/10/8 ساعت 00:13 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے 1341

خـــבایــا !!


בستانے را  בر  בستانمـــ  قرار  بــבهـ 

کـہ  پاهایش با בیگرے  پیش نروב .خـבایا!... کمک کــטּ ...


בیرتر برنجمــ ،زوבتر ببخشمـ کمتر قضاوت کنمــ


و بیشتر فرصتـــ בهمـــ .ادامـﮧ مطلـبــ
نوشته شده در جمعه 1391/09/10 ساعت 14:19 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے


نوشته شده در شنبه 1391/08/6 ساعت 18:36 توسط نیلـ ــوفـ ـر בلمـــ گرفتـهـــ

وقتے زنے باتو بحث میکنـﮧ خوشحال باش


یعنے هنوز בوســتتـ בارهـ    یعنے براش مهمے    یعنے روت حساسـﮧ

یعنے مے خواב تورو                  بترس از سکوت زטּچون نشانـﮧ  پایاטּ توستـ


زنے کـﮧ سکوت کرב یعنے تورو براے خوבش تمومـ کرבهـ

 

و من سکوت کرבه ام
هرچیزـﮯ زمانـﮯ בارב !

 

نفـ ـَس هم کـﮧ باشــﮯ 

 

בیر برســﮯ

 

  من رفتـﮧ امـ  ...

                                                                                         

                                                                 


ادامـﮧ مطلـبــ
نوشته شده در چهارشنبه 1391/07/19 ساعت 12:06 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے

آنــکـ ـه رفــت . . . 

بـ حـ رمـتِ آنـچـﮧ  بـاخـود بــرد ، دیــگر حــقِ بـازگـشـت نـَـدارد . . .! !!

رفــتــنــت مـَـردانـ نـَـبــود ، لــااقــل مـَـرد بــاش وَ بــرنـَـگــرد . . .! !!

دیــگـر هـواـﮯ بــرگــردانــدنــت را نــدارم . . .

هــرجــا کــه دلــت مــیــخــواهــد بــُـرو . . . !!!

فــقــط آرزو مــیـکـنـم وقـتـی هــواـﮯ مـَـن بـ سـرت زد

آنــقـدر آســمــانِ دلــت بــگــیــرد کـه بــا هــزار شــب گــریــه 

چــشــمــانــت بــاز هــم آرام نــگــیــرد ...


نوشته شده در سه شنبه 1391/07/11 ساعت 11:11 توسط نیلـ ــوفـ ـر یاבگارے


قالب جدید وبلاگ پیجك دات نت

ابزار متحرك زیباسازی وبلاگ


کد متحرک کردن عنوان وب